Điều khoản & Điều kiện chương trình giới thiệu thương hiệu Daisantiles

Bằng cách tham gia "chương trình giới thiệu thương hiệu Daisantiles", cho dù bạn là nhà bán lẻ được giới thiệu, nhà sản xuất đã mời một thương hiệu mới tham gia cộng đồng Daisantiles  hay bạn là một thương hiệu mới tham gia vào chương trình dựa trên lời mời của người giới thiệu thì bạn phải đồng ý với "điều khoản dịch vụ và chính sách quyền riêng tư của Daisantiles", cũng như điều khoản và điều kiện của chương trình giới thiệu thương hiệu Daisantiles. 

Chương trình giới thiệu thương hiệu

Theo chương trình giới thiệu thương hiệu, người giới thiệu có thể tích lũy một số phần thưởng nhất định cho hoạt động giới thiệu đủ điều kiện của họ. Bằng cách giới thiệu đủ điều kiện, nhà sản xuất có thể đủ điều kiện nhận tiền thưởng bằng tiền mặt và nhà bán lẻ có thể đủ điều kiện nhận tín dụng khuyến mại để sử dụng cho việc mua sản phẩm từ các thương hiệu thông qua Dịch vụ. Vì mục đích của các điều khoản chương trình giới thiệu thương hiệu này, chúng tôi gọi chung các phần thưởng tiền mặt và tín dụng khuyến mại đó là “ Phần thưởng Giới thiệu ”.

Giới thiệu đủ điều kiện và đủ điều kiện

1. “ Giới thiệu đủ điều kiện ” xảy ra khi:

 •  Người giới thiệu có tài khoản hợp lệ chia sẻ liên kết được cá nhân hóa của họ với thương hiệu được giới thiệu bên ngoài dịch vụ (ví dụ: qua tài khoản email cá nhân) hoặc bằng cách gửi thông tin bắt buộc cho thương hiệu được giới thiệu (ví dụ: địa chỉ email hoặc URL trang web) thông qua cổng giới thiệu thương hiệu trong dịch vụ. 
 • Trong khoảng thời gian 12 tháng sau khi giới thiệu, thương hiệu được giới thiệu sử dụng liên kết giới thiệu đang hoạt động của người giới thiệu để bắt đầu quá trình đăng ký hoặc chỉ ra người giới thiệu của họ theo cách thủ công bằng cách sử dụng menu tìm kiếm thả xuống trong quá trình đăng ký tài khoản.
 • Thương hiệu được giới thiệu hoàn tất đăng ký và đăng ký tài khoản lần đầu tiên và trang cửa hàng của thương hiệu được giới thiệu được xuất bản cho dịch vụ. Để rõ ràng, thương hiệu được giới thiệu phải là người dùng mới và trước đó không thể có tài khoản với Daisantiles.

2. Để đủ điều kiện kiếm và nhận phần thưởng giới thiệu thông qua chương trình giới thiệu thương hiệu, người giới thiệu phải có tài khoản đang hoạt động.

3. Mặc dù nhà bán lẻ được giới thiệu có tài khoản có thể giới thiệu và kiếm phần thưởng giới thiệu, nhưng để sử dụng phần thưởng giới thiệu để mua hàng trên dịch vụ, phải hoàn tất xác minh danh tính của nhà bán lẻ cho tài khoản của họ.

4. Người giới thiệu không thể giới thiệu chính họ, hoặc các tổ chức của riêng họ hoặc các tổ chức có liên quan để tạo giới thiệu đủ điều kiện hoặc để kiếm phần thưởng giới thiệu.

Tích lũy phần thưởng giới thiệu

1. Cách nó hoạt động cho các nhà bán lẻ:

 • Một số định nghĩa:
  • Tín dụng khuyến mại” có nghĩa là khoản tín dụng khuyến mại có sẵn trong tài khoản của nhà bán lẻ được giới thiệu, có giá trị bằng nội tệ của nhà bán lẻ và được sử dụng trên dịch vụ để mua sản phẩm từ các nhà sản xuất. Tín dụng khuyến mại không thể được đổi thành tiền mặt hoặc bất kỳ khoản tiền nào tương đương, bao gồm nhưng không giới hạn ở thẻ quà tặng, chứng chỉ hoặc tiền hoàn lại.
  • Đơn đặt hàng đủ điều kiện” có nghĩa là đơn đặt hàng để mua sản phẩm từ thương hiệu được giới thiệu thông qua dịch vụ (i) mà tổng chi phí của đơn đặt hàng (không bao gồm thuế hoặc phí) là một số tiền không thấp hơn số tiền của mỗi phần thưởng đặt hàng; và (ii) đơn đặt hàng đó được thương hiệu giới thiệu chấp nhận và không bị trả lại hoặc hủy bỏ, tuân theo điều khoản dịch vụ của Daisantiles.
 • Phần thưởng giới thiệu cho Nhà bán lẻ sẽ được cung cấp trong Tín dụng khuyến mại như sau:
  • Đối với mỗi lượt giới thiệu đủ điều kiện, Nhà bán lẻ đủ điều kiện sẽ nhận được (i) “Phần thưởng kích hoạt” một lần; và (ii) một “Phần thưởng cho mỗi đơn hàng” bổ sung cho mỗi đơn hàng đủ điều kiện được đặt và chấp nhận trong khoảng thời gian 30 ngày đầu tiên kể từ ngày kích hoạt tài khoản được hoàn tất cho thương hiệu được giới thiệu hiện hành (“Thời gian tích lũy”), cho đến hết “Phần thưởng giới thiệu tối đa”. Đối với nhà bán lẻ giới thiệu, phần thưởng giới thiệu tối đa là số tín dụng khuyến mại tối đa mà nhà bán lẻ giới thiệu có thể tích lũy đối với bất kỳ thương hiệu được giới thiệu cụ thể nào.
  • Daisantiles có thể cập nhật số tiền phần thưởng giới thiệu tối đa, phần thưởng kích hoạt và phần thưởng cho mỗi đơn hàng theo thời gian và số tiền áp dụng cho hoạt động của nhà bán lẻ giới thiệu sẽ được thông báo như sau:
   • Đối với thương hiệu giới thiệu được thực hiện bên ngoài dịch vụ: Số tín dụng áp dụng sẽ được cung cấp trong ưu đãi khuyến mại có hiệu lực và được nêu trong cổng giới thiệu thương hiệu tại thời điểm người được giới thiệu thương hiệu hoàn thành kích hoạt tài khoản của họ.
   • Đối với thương hiệu giới thiệu được thực hiện thông qua Dịch vụ: Số lượng tín dụng áp dụng sẽ được cung cấp trong ưu đãi khuyến mại có hiệu lực và được nêu trong cổng giới thiệu thương hiệu tại thời điểm thương hiệu được giới thiệu kích hoạt tài khoản của họ.
  • Phần thưởng kích hoạt sẽ được gửi đến tài khoản của nhà bán lẻ trong vòng 2 tuần sau khi hoàn thành giới thiệu đủ điều kiện và tổng phần thưởng cho mỗi đơn hàng được tích lũy (nếu có) sẽ được gửi đến tài khoản của nhà bán lẻ trong vòng 4 tuần sau thời gian tích lũy đã kết thúc.

2. Cách nó hoạt động cho các nhà sản xuất:

 • Phần thưởng giới thiệu cho nhà sản xuất sẽ được cung cấp dưới dạng phần thưởng tiền mặt như sau:
  • Đối với mỗi lượt giới thiệu đủ điều kiện, một thương hiệu đủ điều kiện sẽ đủ điều kiện để kiếm (i) Phần thưởng kích hoạt một lần; và (ii) một Phần thưởng bổ sung cho mỗi đơn hàng cho mỗi đơn hàng được đặt và chấp nhận thông qua dịch vụ với thương hiệu được giới thiệu trong thời gian tích lũy, tối đa cho phần thưởng giới thiệu tối đa. Đối với thương hiệu giới thiệu, phần thưởng giới thiệu tối đa là số tiền thưởng tiền mặt tối đa mà một thương hiệu giới thiệu có thể tích lũy đối với bất kỳ thương hiệu được giới thiệu cụ thể nào.
  • Daisantiles có thể cập nhật số tiền phần thưởng giới thiệu tối đa, phần thưởng kích hoạt và phần thưởng cho mỗi đơn hàng theo thời gian và số tiền áp dụng cho hoạt động của thương hiệu giới thiệu sẽ được thông báo như sau:
   • Đối với thương hiệu giới thiệu được thực hiện bên ngoài Dịch vụ: Số tiền thưởng tiền mặt áp dụng sẽ được cung cấp trong ưu đãi khuyến mại có hiệu lực và được nêu trong cổng giới thiệu thương hiệu tại thời điểm người được giới thiệu thương hiệu hoàn thành kích hoạt tài khoản của họ
   • Đối với thương hiệu giới thiệu được thực hiện thông qua Dịch vụ: Số tiền thưởng bằng tiền mặt hiện hành sẽ được cung cấp trong ưu đãi khuyến mại có hiệu lực và được nêu trong cổng giới thiệu thương hiệu tại thời điểm thương hiệu giới thiệu hoàn thành và kích hoạt tài khoản của họ.
  • Phần thưởng kích hoạt sẽ được gửi đến tài khoản của thương hiệu trong vòng 2 tuần sau khi kích hoạt tài khoản hoàn tất và tổng phần thưởng cho mỗi đơn hàng được tích lũy (nếu có) sẽ được gửi đến tài khoản của thương hiệu trong vòng 4 tuần sau khi thời gian tích lũy kết thúc.

Điều khoản chương trình bổ sung

 • Chương trình giới thiệu thương hiệu có thể không khả dụng ở mọi khu vực hoặc cho mọi nhà sản xuất hoặc nhà bán lẻ. Nếu chương trình giới thiệu thương hiệu có sẵn cho bạn, bạn sẽ thấy cổng giới thiệu thương hiệu khi đăng nhập vào tài khoản của mình.
 • Daisantiles bảo lưu quyền sửa đổi hoặc hủy bỏ chương trình giới thiệu thương hiệu hoặc sửa đổi các điều khoản của chương trình giới thiệu thương hiệu này, vào bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng của mình mà không cần thông báo trước. Với bất kỳ việc hủy bỏ hoặc ngừng chương trình giới thiệu thương hiệu nào, tất cả các lợi ích sẽ chấm dứt tùy theo quyết định riêng của Daisantiles và luật hiện hành.
 • Daisantiles, theo quyết định riêng của mình, bảo lưu quyền tạm thời đình chỉ hoặc chấm dứt vĩnh viễn việc bạn tham gia chương trình giới thiệu thương hiệu, đặc biệt trong trường hợp không tuân thủ điều khoản của chương trình giới thiệu thương hiệu. Ví dụ: Chúng tôi có thể thực hiện hành động đó nếu bạn gian lận tích lũy giới thiệu đủ điều kiện. Nếu tài khoản của bạn bị chấm dứt vì bất kỳ lý do gì, bạn sẽ không thể tham gia chương trình giới thiệu thương hiệu nữa, tất cả các lợi ích khuyến mãi có liên quan sẽ chấm dứt và mọi tín dụng khuyến mại không được yêu cầu sẽ bị hủy bỏ.
 • Chương trình giới thiệu thương hiệu không có hiệu lực nếu bị cấm.
 • Tất cả số tiền chưa bao gồm thuế bán hàng, GST, VAT hoặc các loại thuế khác, nếu có. Người giới thiệu chịu trách nhiệm đối với bất kỳ và tất cả các nghĩa vụ tuân thủ thuế trực tiếp và gián tiếp, bao gồm mọi nghĩa vụ lập hóa đơn, phát sinh do nhận được phần thưởng giới thiệu.
 • Quy đổi phần thưởng giới thiệu là cuối cùng, sẽ không được trả lại và có thể được xem xét và xác minh.
 • Daisantiles không chịu trách nhiệm và chịu trách nhiệm pháp lý nếu bất kỳ email, phần thưởng, giới thiệu hoặc tài liệu hoặc thư từ nào liên quan đến chương trình giới thiệu thương hiệu bị mất, gian lận, lạm dụng, bị đánh cắp, trễ, không đầy đủ, không đọc được, bị gián đoạn, bị trì hoãn, bị thay đổi, bị lỗi, gửi nhầm địa chỉ, giả mạo hoặc bất thường theo bất kỳ cách nào hoặc nếu địa chỉ email, tài khoản hoặc thông tin liên hệ khác của bất kỳ người tham gia nào không hoạt động, bị xóa hoặc bị thay đổi mà người dùng không thông báo trước bằng văn bản cho Daisantiles.
 • Với tư cách là người giới thiệu, bạn phải tuân thủ tất cả các luật “SPAM”. Ví dụ: email phải được tạo và phân phối theo cách cá nhân và việc phân phối email hàng loạt không được khuyến khích. Mọi phân phối liên kết giới thiệu được cá nhân hóa của bạn có thể tạo thành email thương mại không mong muốn hoặc “thư rác” theo bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào đều bị nghiêm cấm.
 • Bằng cách tham gia chương trình giới thiệu thương hiệu, bạn đồng ý rằng Daisantiles có thể tiết lộ thông tin về bạn liên quan đến hoạt động chương trình giới thiệu thương hiệu của bạn. Ví dụ: nếu bạn là thương hiệu được giới thiệu, người giới thiệu đã giới thiệu bạn đến Daisantiles có thể nhận được thông báo khi bạn hoàn thành kích hoạt tài khoản và kiếm được phần thưởng giới thiệu. Hoặc nếu bạn là người giới thiệu, chúng tôi có thể cho thương hiệu được giới thiệu biết rằng bạn làn gười giới thiệu đã mời họ tham gia Daisantiles. Để tìm hiểu thêm về việc sử dụng thông tin cá nhân của Daisantiles, vui lòng xem chính sách quyền riêng tư của Daisantiles.
 • Với tư cách là người giới thiệu, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có và sẽ có tất cả các quyền và sự đồng ý cần thiết từ thương hiệu được giới thiệu để cung cấp địa chỉ email của họ cho Daisantiles như dự tính ở đây.