Làm thế nào để phụ phí tương đương áp dụng cho các đơn đặt hàng của tôi?

Recargo de Equivalencia là chương trình VAT (thuế giá trị gia tăng), bắt buộc đối với các nhà bán lẻ Tây Ban Nha chưa có tư cách pháp nhân, những người không thực hiện bất kỳ hình thức xử lý nào đối với sản phẩm họ bán.

Các nhà bán lẻ Tây Ban Nha là một phần của chương trình này được xác định bằng số VAT của họ. Vì quy định tương đương về hàng hóa là một chế độ bắt buộc, Daisantiles sẽ tự động đưa quy định tương đương về hàng hóa vào các giao dịch giữa các nhà bán lẻ Tây Ban Nha hiện hành và các thương hiệu Tây Ban Nha.

Bạn có thể cập nhật số VAT trên trang cài đặt tài khoản của mình .

Khi bạn đã nhập thông tin này, tỷ lệ tương đương hàng hóa sẽ được tự động thêm vào các đơn đặt hàng Faire của bạn với các thương hiệu Tây Ban Nha.