Nếu đơn đặt hàng của tôi bị hỏng trong quá trình vận chuyển thì sao?

Nếu một nhà bán lẻ báo cáo rằng hàng hóa không đến hoặc bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển, chúng tôi sẽ cho bạn biết. Chúng tôi sẽ cung cấp ảnh chụp mọi hư hỏng để bạn có thể gửi khiếu nại với nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển của mình.