Nộp đơn khiếu nại bản quyền

Tại Daisanstore, chúng tôi muốn đảm bảo rằng chúng tôi cung cấp cho các nhà sản xuất của mình những tài nguyên mà họ cần để bảo vệ tài sản trí tuệ của mình để bạn cảm thấy thoải mái khi bán những sản phẩm của mình trên nền tảng của chúng tôi.

Nếu bạn biết một thương hiệu khác trên Daisanstore đang vi phạm tài liệu có bản quyền của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên tuân theo chính sách tranh chấp bản quyền của chúng tôi.

Tổng quan về chính sách tranh chấp bản quyền

Vui lòng xem lại trang chính sách tranh chấp bản quyền đầy đủ của chúng tôi và gửi thông báo vi phạm bản quyền tới lienhe@daisanstore.com
Đảm bảo yêu cầu của bạn bao gồm các thông tin sau:

  • Chữ ký thực hoặc điện tử - vui lòng cung cấp tài liệu thể hiện quyền sở hữu bản quyền bao gồm chữ ký thực hoặc điện tử của chủ sở hữu bản quyền hoặc người được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền.
  • Xác định tác phẩm của bạn đang bị vi phạm - trong khiếu nại về bản quyền của bạn, vui lòng cung cấp ví dụ về mục mà bạn có bản quyền. Đây có thể là một liên kết đến mặt hàng trong cửa hàng của bạn. Đội ngũ của chúng tôi chỉ cần một cách để xác định mục mà bạn có khiếu nại về bản quyền.
  • Nhận dạng sản phẩm từ nhà sản xuất đang vi phạm khiếu nại về bản quyền của bạn - Đối với bước này, vui lòng cung cấp liên kết đến sản phẩm mà một nhà sản xuất khác đang bán vi phạm sản phẩm có bản quyền của bạn. Điều này là để đội ngũ của chúng tôi có thể dễ dàng xác định mặt hàng đó đang vi phạm bản quyền của bạn.
  • Thông tin liên hệ của nhà sản xuất - bao gồm địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email.
  • Tuyên bố chính thức - Vui lòng bao gồm tuyên bố sau trong khiếu nại bản quyền của bạn:
    Tôi cung cấp thông báo này với thiện ý và với niềm tin hợp lý rằng các quyền mà công ty tôi sở hữu đang bị vi phạm. Theo hình phạt nếu khai man, tôi xác nhận rằng thông tin có trong thông báo là đúng sự thật và chính xác, đồng thời tôi có quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu (các) bản quyền có liên quan.

Các bước này cũng có trong trang chính sách tranh chấp bản quyền của chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ các bước này trước khi gửi khiếu nại bản quyền của bạn.
Khi bạn đã gửi yêu cầu của mình, đội ngũ của chúng tôi sẽ xem xét thông tin và cung cấp thêm thông tin chi tiết về các bước tiếp theo.