Tài khoản bị đình chỉ

Nếu tài khoản thương hiệu của bạn đã bị tạm ngưng, bạn có thể khiếu nại để kích hoạt lại bằng cách cung cấp cho chúng tôi kế hoạch hành động để khắc phục các sự cố góp phần khiến tài khoản bị gắn cờ và bị tạm ngưng. Nếu kế hoạch hành động được chấp thuận, bạn có thể tiếp tục bán hàng. Nếu bạn cho rằng cờ trên tài khoản của mình là sai, vui lòng liên hệ và cho chúng tôi biết lý do tại sao chúng tôi đánh dấu sai.