Tôi có thể thay đổi cửa hàng của mình trước khi nó được kích hoạt không?

Tất nhiên rồi! Bạn có thể thay đổi danh sách sản phẩm hoặc cách sắp xếp cửa hàng trực tiếp trong tài khoản thương hiệu của mình. Vui lòng xem lại các bài viết sau về cách thực hiện những thay đổi đó:

  • Làm cách nào để thêm hoặc chỉnh sửa sản phẩm?
  • Làm cách nào để thêm sản phẩm bằng Trình tải lên hàng loạt?
  • Tôi có thể cập nhật nội dung bao lâu một lần?
  • Làm cách nào để sắp xếp danh sách cửa hàng của tôi?
  • Đặt mức tồn kho sản phẩm của tôi

Nếu bạn cần thay đổi 10 sản phẩm trở lên trước khi kích hoạt tài khoản của mình, nhóm nội dung thương hiệu của chúng tôi có thể giúp bạn thực hiện những thay đổi đó!

Sau khi gửi yêu cầu, bạn sẽ thấy thông báo xác nhận rằng nhóm nội dung thương hiệu của chúng tôi đã nhận được yêu cầu của bạn. Tùy thuộc vào yêu cầu, quá trình cập nhật này có thể mất từ ​​5 - 10 ngày làm việc. Chúng tôi sẽ cho bạn biết nếu chúng tôi có bất kỳ câu hỏi nào hoặc nếu yêu cầu sẽ mất nhiều thời gian hơn dự kiến.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ đến email của chúng tôi: lienhe@daisantiles.com