Tổng quan về chính sách

Tại Daisantiles, mục tiêu của chúng tôi là hỗ trợ phong trào "mua hàng địa phương" tại các cửa hàng nhỏ lẻ và cửa hiệu trên toàn quốc.

Khi tạo tài khoản của bạn trên Daisantiles, bạn phải đồng ý với các điều khoản dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Không hướng các giao dịch ra khỏi nền tảng Daisantiles, bao gồm cả các đơn đặt hàng lại

  • Niêm yết danh mục bán buôn đầy đủ của bạn trên Daisantiles với cùng mức giá như các kênh bán buôn khác của bạn

  • Hiểu rằng các sản phẩm trả lại cho Daisantiles có thể được bán lại cho các nhà bán lẻ khác

  • Hiểu và đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Thỏa thuận thương hiệu của Daisantiles

Vui lòng tham khảo các bài viết trong phần "Chính sách điều khoản” để biết thêm chi tiết về các hành động và quy trình giám sát định kỳ của chúng tôi.

* Vui lòng biết rằng Daisantiles có quyền phê duyệt hoặc từ chối bất kỳ đơn đăng ký nào để bán trên nền tảng của chúng tôi và từ chối dịch vụ cho bất kỳ ai, vì bất kỳ lý do gì, vào bất kỳ lúc nào.