Thiết lập nhóm của bạn trên Daisantiles?

Các thành viên trong nhóm của bạn có thể có thông tin đăng nhập riêng cho tài khoản Daisantiles của bạn. Bạn sẽ có thể cộng tác hiệu quả hơn, hợp lý hóa giao tiếp qua các đơn đặt hàng của mình cũng như quản lý vai trò và quyền của các thành viên trong nhóm.

Làm cách nào để tạo nhóm?

Chỉ chủ sở hữu tài khoản mới có thể tạo nhóm. Để tạo nhóm của bạn hoặc thêm thành viên nhóm mới:

 1. Điều hướng đến Cài đặt tài khoản
 2. Chọn Đội của tôi
 3. Chọn nút Thêm thành viên nhóm
 4. Điền vào Tên, Họ và Email của thành viên nhóm. Chọn Tiếp theo
 5. Chọn vai trò của từng thành viên bằng cách chọn Quản trị viên hoặc Cộng tác viên . Chọn Mời thành viên
  • Vai trò quản trị viên: Thành viên này có thể thêm, xóa và chỉnh sửa vai trò và quyền cho tất cả các thành viên trong nhóm ngoại trừ chủ sở hữu tài khoản
  • Vai trò cộng tác viên: Thành viên này không thể quản lý vai trò hoặc quyền
 6. Thành viên trong nhóm sẽ ngay lập tức nhận được lời mời qua email kèm theo liên kết để tham gia nhóm

Khi một thành viên trong nhóm được thêm vào, họ sẽ có toàn quyền truy cập vào tài khoản, ngoại trừ khả năng quản lý nhóm.

Nếu bạn hiện đang chia sẻ chi tiết đăng nhập của mình với bất kỳ thành viên nào trong nhóm của mình, chúng tôi thực sự khuyên bạn nên cập nhật mật khẩu sau khi mời họ tham gia nhóm của mình. Điều này sẽ đảm bảo họ sẽ không đăng nhập với tư cách là chủ sở hữu tài khoản.

Vai trò và quyền

Chủ tài khoản: Một cá nhân sử dụng Daisantiles với toàn quyền. Một nhà bán lẻ chỉ có thể có một chủ sở hữu tài khoản, người này cũng chịu trách nhiệm cho tất cả các hành động và thanh toán trên tài khoản của nhà bán lẻ.

Chủ tài khoản có thể:

 • Tạo một nhóm
 • Mời các thành viên trong nhóm và phân công vai trò
 • Quản lý quyền kiểm tra thành viên nhóm
 • đặt hàng
 • Vô hiệu hóa các thành viên trong nhóm
 • Chuyển quyền sở hữu tài khoản

Quản trị viên: Một cá nhân có thể thêm, xóa và chỉnh sửa vai trò cũng như quyền đối với tất cả quản trị viên và cộng tác viên tài khoản. Một tài khoản nhà bán lẻ có thể có nhiều quản trị viên.

Quản trị viên có thể:

 • Mời các thành viên trong nhóm và phân công vai trò
 • Quản lý quyền thanh toán của các thành viên trong nhóm, ngoại trừ chủ sở hữu tài khoản
 • đặt hàng
 • Hủy kích hoạt các thành viên trong nhóm, ngoại trừ chủ sở hữu tài khoản

Người đóng góp: Một cá nhân sử dụng Daisantiles với các quyền hạn chế. Một nhà bán lẻ có thể có nhiều cộng tác viên.

Người đóng góp có thể:

 • Gửi túi để thanh toán
 • Nếu họ có quyền thanh toán, họ có thể đặt hàng

Làm thế nào để nhắc nhở một thành viên trong nhóm tham gia?

Chủ tài khoản hoặc quản trị viên có thể nhắc thành viên nhóm tham gia.

 1. Điều hướng đến Cài đặt tài khoản > Nhóm của tôi
 2. Chọn thành viên nhóm để xem chi tiết của họ và chọn gửi lại lời mời

Liên kết email mời tham gia nhóm của bạn sẽ hết hạn sau 7 ngày. Nếu một thành viên trong nhóm không chấp nhận lời mời kịp thời, bạn sẽ cần mời lại họ tham gia nhóm của mình.

Làm cách nào để hủy kích hoạt một thành viên trong nhóm?

Chủ sở hữu tài khoản hoặc quản trị viên có thể hủy kích hoạt thành viên nhóm.

 1. Điều hướng đến Cài đặt tài khoản > Nhóm của tôi
 2. Chọn thành viên nhóm để xem thông tin chi tiết của họ
 3. Trong phần Hủy kích hoạt thành viên, chọn Hủy kích hoạt

Việc hủy kích hoạt người dùng sẽ xóa quyền truy cập của họ vào tài khoản này và phương thức thanh toán của chủ sở hữu tài khoản sẽ bị tính phí cho bất kỳ hóa đơn chưa thanh toán nào.

Gửi túi để thanh toán

Nếu bạn không có quyền thanh toán, bạn sẽ cần gửi túi của mình để thanh toán bằng cách chọn Gửi để thanh toán từ túi mua sắm của bạn. Bạn sẽ cần chọn ít nhất một thành viên trong nhóm có quyền thanh toán để thông báo. Nếu bạn đã gửi đơn đặt hàng để thanh toán trước đó, thành viên nhóm bạn đã chọn cho chiếc túi được gửi lần cuối sẽ được chọn trước.

Sau khi gửi, nút Gửi để thanh toán bị vô hiệu hóa đối với tất cả các thành viên nhóm không có quyền thanh toán và người bạn đã chọn sẽ được gửi qua email để thanh toán. Tại thời điểm này, tất cả các thành viên trong nhóm vẫn có thể thêm các mục cho đến khi đơn hàng cuối cùng được đặt.

Thông tin thanh toán và trách nhiệm pháp lý

Các thành viên trong nhóm sẽ chỉ có quyền truy cập vào thông tin thanh toán mà họ thêm vào. Họ sẽ không thể nhìn thấy các thành viên khác hoặc thông tin thanh toán của chủ sở hữu tài khoản.

Chủ sở hữu tài khoản phải chịu trách nhiệm pháp lý nếu các khoản thanh toán của thành viên nhóm không thành công và chịu trách nhiệm đối với tất cả các đơn đặt hàng hoặc hành động được thực hiện bởi các thành viên trong nhóm. Bạn có thể tham khảo Điều khoản dịch vụ của nhà bán lẻ .

Mạng lưới 60 điều khoản

Chỉ chủ sở hữu tài khoản mới có thể đăng ký các điều khoản thanh toán. Tuy nhiên, tất cả các thành viên trong nhóm sẽ có quyền truy cập vào mọi số tiền theo điều khoản thanh toán có sẵn trên tài khoản. Để biết thêm thông tin về các điều khoản thanh toán, hãy truy cập Mạng lưới 60 điều khoản hoạt động như thế nào?

Chuyển quyền sở hữu tài khoản

Chỉ chủ sở hữu tài khoản mới có thể chuyển quyền sở hữu.

 1. Điều hướng đến Cài đặt tài khoản > Nhóm của tôi
 2. Chọn tên của bạn để quản lý thông tin chi tiết của bạn
 3. Chọn yêu cầu chuyển
 4. Chọn gửi yêu cầu

Thành viên nhóm sẽ nhận được lời mời qua email để chấp nhận quyền sở hữu tài khoản sau khi đồng ý với Điều khoản dịch vụ . Tất cả các hóa đơn hoặc kế hoạch thanh toán quá hạn chưa thanh toán sẽ cần phải được thanh toán trước khi có thể bắt đầu Chuyển giao quyền sở hữu tài khoản .

Tiết lộ

Tất cả các thành viên trong nhóm có thể xem tên, email và thông tin đặt hàng của tất cả các thành viên khác trong nhóm. Chỉ các thành viên trong nhóm ở các quốc gia có Daisantiles mới có thể đăng ký và tham gia tài khoản nhóm.